بایگانی برچسب: s

ننه سرما و عمو نوروز

یکی بود یکی نبود                                                سرما بود گرما نبود
ننه سرمای عزیز                                                 سرحال و خوب و تمیز
دست و پاشو حنا گذاشت                                       موهاشو شونه کرد و بافت
شلوار قرمزی پوشید                                           به چشمهاشم سرمه کشید
مشک و عنبر زد به خودش                                   پیرهن چین دار به تنش  
فرشی انداخت تو ایوون                                        با خود آورد یک قلیون
سرکه، سماق و سمنو                                          سبزی و سیب و سنجد
با سیر گذاشت تو سینی                                         اینجوری که می بینی

haftsin

بعد نشست چشم انتظار                                       خسته بود از اون همه کار
یواش یواش چشم ننه                                         سنگین شد و خوابش گرفت
خرخرش رفت زود به هوا                                   بازم خوابید ننه سرما
                                     ****
همون موقع عمو نوروز                                    به همراه حاجی فیروز
میاد با یک کوله بار                                          به عشق دیدن یار
وقتی می بینه ننه                                              که کار کرده یک تنه
خوابیده بازم امسال                                           نمی کنه او را بیدار
روی موهاش می گذاره                                      گل همیشه بهار
بوسه ای خیلی یواش                                         می کاره رو گونه هاش
                                     ****
حاجی فیروز توی شهر                                       غوغایی کرده برپا
می زنه و می رقصه و می خونه                           آی آدما نمونید توی خونه
آی عمو نوروز اومده                                         بهار پیروز اومده
بیرون میان آدما دسته دسته                                 می بینند که عمو عصا به دسته
سبزه و گل میده به هر کس یکی                            شیرینی و آبنبات پولکی
                                        ****
ننه سرما بیدار شد                                             کی بود، چی بود، چطور شد
این گل چیه رو موهام                                         تر شده رو گونه هام
ای وای بازم خوابیدم                                          عمو نوروز رو ندیدیم

 

شعر از : شیرین بر اساس قصه ی عمونوروز و ننه سرما 

انیمیشن این فولکلور زیبا را از  اینجا  ببینید .